BASS SERENADE PREMIERE

Bass trap cao cấp 60×45. Giá bán theo tấm. Xếp chồng nhiều tấm cho đến khi thấy âm thanh tốt nhất. Thiết kế có hậu tam giác giúp ép sát vào góc phòng.